Ontario Celebrating Major Milestone for Eglinton Crosstown West Extension